On720.com A/S 

Bilag A – standardbetingelser for rådgivningsydelser 

(tillæg til generelle forretningsbetingelser) 

 

 

 

 1. Anvendelse 

 1.  

 1. Dette bilag til Generelle forretningsbetingelser for On720.com A/S (”On720”) finder anvendelse på alle aftaler om strategisk- og forretningsmæssig rådgivning mellem On720 og kunden. 

 1. Forretningsbetingelserne i dette bilag er gældende sammen med de generelle forretningsbetingelser for On720, med mindre de konkret er fraveget i tilbud eller ordrebekræftelse fra On720. 

 1. Betingelserne i dette bilag har til enhver tid forrang fremfor eventuelle standardvilkår fremsendt af kunden. 

 

 1. Aftale 

 1. Aftale om rådgivning er først indgået, når On720 har fremsendt ordrebekræftelse eller On720 har underskrevet en af kunden underskrevet rådgivningsaftale. 

 

 1. Priser 

 1. Priser på rådgivningsydelser fremgår af On720’s prislister eller er anført i ordrebekræftelse eller kontrakt fremsendt til kunden. 

 1. Alle priser er ekskl. moms, hvis andet ikke er anført. 

 1. Konsulentydelser faktureres af On720 efter tidsforbrug til den til enhver tid gældende listepris, hvis ikke andet er aftalt skriftligt. 

 1. Ekstraarbejder som forårsages af kundens forhold, herunder ved forsinkelser, faktureres altid efter tidsforbrug til gældende listepriser for konsulentydelser. 

 

 

 1. Levering – forsinkelse 

 1. Rådgivning foretages ud fra specifikationer i ordrebekræftelse eller kontrakt. Tidsforbrug ud over det i aftalegrundlaget anførte faktureres særskilt. 

 1. On720 påtager sig intet ansvar for tab, herunder driftstab, tab ved nedetid eller indirekte tab, som skyldes forsinkelse af et rådgivningsforløb, uanset årsagen hertil.