On720.com A/S 

Bilag B – standardbetingelser for udvikling, køb og anvendelse af Standard software 

(tillæg til generelle forretningsbetingelser) 

 

 

 

 1. Anvendelse 

 1. Dette bilag til Generelle forretningsbetingelser for On720.com A/S (”On720”) finder anvendelse på alle aftaler vedrørende udvikling, køb og anvendelse af APP’s mellem On720 og kunden. 

 1. Forretningsbetingelserne i dette bilag er gældende sammen med de generelle forretningsbetingelser for On720, med mindre de konkret er fraveget i tilbud eller ordrebekræftelse fra On720. 

 1. Betingelserne i dette bilag har til enhver tid forrang fremfor eventuelle standardvilkår fremsendt af kunden. 

 

 1. Aftale 

 1. Aftale er først indgået, når On720 har fremsendt ordrebekræftelse eller On720 har underskrevet en af kunden underskrevet aftale om udvikling, køb eller implementering af APP’s. 

 

 1. Priser 

 1. Priser fremgår af On720’s prislister eller er anført i ordrebekræftelse eller kontrakt fremsendt til kunden. 

 1. Alle priser er ekskl. moms, hvis andet ikke er anført. 

 1. Udvikling, implementering mv. faktureres af On720 efter tidsforbrug til den til enhver tid gældende listepris, hvis ikke andet er aftalt skriftligt. 

 1. Ekstraarbejder som forårsages af kundens forhold, herunder ved forsinkelser, faktureres altid efter tidsforbrug til gældende listepriser for konsulentydelser. 

 

 1. Levering – forsinkelse 

 1. Opgaven udføres ud fra specifikationer i ordrebekræftelse eller kontrakt. Tidsforbrug ud over det i aftalegrundlaget anførte faktureres særskilt. 

 1. On720 påtager sig intet ansvar for tab, herunder driftstab, tab ved nedetid eller andet indirekte tab, som skyldes forsinkelse fra On720’s eller kundens side.