On720.com A/S 

Generelle forretningsbetingelser 

 

 

 1. Anvendelse 

 1. Disse generelle forretningsbetingelser finder anvendelse ved alle former for leverancer af produkter, hardware/software, service- eller konsulentydelser fra On720.com A/S (herefter ”On720”) til kunden. 

 1. Disse generelle forretningsbetingelser er gældende, med mindre de konkret er fraveget i tilbud eller ordrebekræftelse fra On720. 

 1. Disse generelle forretningsbetingelser har til enhver tid forrang fremfor eventuelle standardvilkår fremsendt af kunden. 

 1. Ved aftaler om strategisk og forretningsmæssig rådgivning, herunder konsulentydelser og ydelser knyttet til Microsoft Business Central, gælder desuden betingelserne i bilag A. 

 1. Ved aftaler om udvikling, køb og anvendelse af APP’s herunder til Microsoft Business Central, gælder desuden betingelserne i Bilag B. 

 1. Ved aftaler om Hosting, herunder backup på hostede løsninger, gælder desuden betingelserne i bilag C. 

 

 1. Tilbud og aftale 

 1. Aftale er først indgået, når kunden har modtaget en ordbekræftelse fra On720. 

 1. Annullering af en ordre kan kun ske med skriftlig accept fra On720, samt opfyldelse af eventuelt stillede vilkår for annulleringen. 

 

 1. Priser 

 1. Priser fremgår af On720’s prislister eller er anført i ordrebekræftelse fremsendt til kunden. 

 1. Alle priser er ekskl. moms, hvis andet ikke er anført. 

 1. Ekstraarbejder og produkter, som ikke er omfattet af en af On720 fremsendt ordrebekræftelse, faktureres til On720 gældende listepriser. 

 1. Ekstraarbejder, som forårsages af kundens forhold, herunder ved forsinkelser, faktureres til gældende listepriser. 

 1. On720 kan justere de aftalte priser for tilbagevendende ydelser og timesatser årligt og med 6 måneders varsel. Justeringen sker i henhold til nettoprisindekset dog min. 2,5 %. 

 

 1. Levering 

 1. Levering af de aftalte produkter og/eller ydelser sker på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt/tidsrum. 

 1. Risikoen for hændelige skader på produkter og/eller ydelser overgår til kunden ved levering. 

 1. On720 påtager sig intet ansvar for tab, herunder driftstab, tab ved nedetid eller indirekte tab, som skyldes kundens forhold. 

 1. Opstår der berettiget tvivl om kundens betalingsevne, kan On720 forlange at kunden stiller bankgaranti for betaling for en afgiven ordre, inden levering sker. Sker levering successivt, kan On720 stille krav om, at kunden stiller bankgaranti for købesummen, før resterende ydelser og produkter leveres. 

 1. Kunden er til enhver tid forpligtet til at yde det fornødne samarbejde for udførslen af On720s opgaver, i henhold til den indgået aftale.   

 1. On720 udarbejder ikke dokumentation for udførte ydelser, medmindre dette konkret fremgår af den pågældende aftale. Med leverancer af hardware/standardsoftware medfølger produktbeskrivelser og brugervejledninger (på dansk eller engelsk), i det omfang at sådanne er udarbejdet og leveret fra producenten.   

 

 1. Betalingsbetingelser 

 1. Faktura fremsendes ved levering af produkter eller ydelser. 

 1. Betalingsbetingelsen er 7 dage netto med mindre anden betalingsbetingelse er angivet i ordrebekræftelse eller kontrakt. 

 1. Ved forsinket betaling beregnes rente af den forfaldne saldo inkl. moms med 2,00% pr. påbegyndt måned. 

 

 1. Ejendomsforbehold 

 1. On720 forbeholder sig - med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler - ejendomsretten til det solgte, indtil den aftalte købesum med tillæg af påløbne omkostninger er betalt. 

 

 1. Mangler 

 1. Kunden er straks ved levering forpligtet til at foretage en undersøgelse/test af det leverede med henblik på at konstatere eventuelle mangler, herunder eventuelle afvigelser fra den bestilte mængde. Der skal uden ugrundet ophold reklameres overfor On720, hvis der konstateres, mangler ved det leverede. Sker reklamation ikke rettidigt, mister kunden sin ret til at gøre mangelindsigelser gældende. 

 

 1. Ansvarsbegrænsning 

 1. On720’s ansvar, herunder produktansvar, kan aldrig beløbsmæssigt overstige dækningen på den af On720 tegnede ansvarsforsikring. 

 1. Er et krav mod On720 ikke dækket af en af On720 tegnet forsikring, kan kravets størrelse aldrig beløbsmæssigt overstige det honorar, som kunden har betalt for det pågældende ydelse/produkt. 

 1. Forsinkelse, som skyldes kundens forhold, kan aldrig medføre erstatningsansvar for On720. 

 1. On 720 påtager sig intet ansvar for driftstab, indirekte tab eller tab som følge af nedetid på systemer og hardware, uanset årsagen hertil. 

 1. On720 er ikke ansvarlig for tab, som skyldes force majeure lignende forhold, herunder - men ikke begrænset til - krig, lockout, strejker, blokader, epidemier, pandemier, indgreb fra myndighedernes side, terrortrusler eller terrorhandlinger, nationale nødstilstande, ekstraordinære vejrfænomener, transportforstyrrelser, maskinhavari, materiale og fabrikationsfejl, herunder forsinkelser af råmaterialer og dele, der er nødvendige til fremstilling eller levering af det solgte. 

 1. Et erstatningskrav mod On720 kan aldrig overstige dækningerne på den af On720 tegnede rådgiver- og produktansvarsforsikring hos IF Forsikring. Forsikringspolice kan rekvireres hos On720. 

 

 1. Persondata 

 1. Opbevaring af personoplysninger hos On720 sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om beskyttelse af persondata og On720’s persondatapolitik. 

 

 1. Lovvalg og værneting 

 1. Tvister mellem On720 og kunden søges løst ved forhandling direkte mellem parterne. 

 1. Kan tvisten ikke løses ved forhandling, er hver af parterne berettiget til at indbringe sagen for de almindelige domstole. 

 1. Sagen behandles efter dansk ret og med Retten i Randers som værneting.